Skip to content

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Eurailscout Inspection & Analysis B.V. (hierna vermeld als: Eurailscout of wij) respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.eurailscout.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Eurailscout verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door jou als bezoeker ter beschikking is gesteld. Eurailscout verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens om contact met u op te nemen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren of naar aanleiding van u sollicitatie.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Eurailscout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Eurailscout treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. In dit geval wordt u hierover geïnformeerd. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Facebook, Twitter, LinkedIn en Youtube
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Youtube zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie cookiebeleid). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, en Youtube (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven. Eurailscout is niet aansprakelijk voor de data die deze bedrijven verzamelen (zie ook de paragraaf “links”).

Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door middel van een e-mail via ers_office@eurailscout.com en/of via Compliance Officer E. Lases. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 2 weken antwoord.

Links
Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Eurailscout kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Eurailscout raadt de bezoeker aan om de privacy verklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Eurailscout. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Op de website is altijd de laatste versie beschikbaar.

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. We horen het graag als u op-/aanmerkingen heeft zodat Eurailscout de benodigde maatregelen kan treffen. Eurailscout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid.

Back To Top